Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 5742
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 3892
Karpacz (480-1603 m) 3874
Rok 2018 3023
Zasady odbioru odpadów komunalnych 2136
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1869
Wyniki wyborów samorządowych 1477
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 1432
Karpacz, działka nr 66/4 1423
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1219
Wymiana źródeł ciepła 1196
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1059
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 1011
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1005
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 891
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 860
ZP.120.5.2019 843
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 841
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 837
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 781
ZP.120.38.2018 776
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 734
Informacje dla wyborców 717
Udostępnianie informacji o środowisku 689
Budżet Obywatelski Karpacza 681
ZP.120.24.2019 680
ZP.120.48.2018 669
obowiązujące w 2017 roku 654
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 647
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 636
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 634
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 596
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 563
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 560
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 559
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 549
Jednostka F - Osiedle Skalne 548
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 547
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 544
Obwodowe Komisje Wyborcze 539
Lista wniosków odrzuconych 527
czerwiec 2017 522
Miasto monitorowane 515
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 511
obowiązujące w 2016 roku 508
obowiązujące w 2015 roku 507
Sprawozdania na koniec 2017 roku 503
obowiązujące w 2014 roku 489
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 480
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 474
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 7404
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1419
Zastępca Burmistrza 1243
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1034
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 983
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 607
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 542
Plan polowań 487
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 482
Dolny Śląsk bez smogu! 475
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 455
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 435
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 411
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 401
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 399
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 392
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 392
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 390
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 383
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 381
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 348
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 337
Zarządzenie nr 0050.57.2018 327
Portal informacyjny - budowlane ABC 321
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 319
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 313
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 302
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 301
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 294
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 285
Zarządzenie nr 0050.60.2018 283
Zarządzenie nr 0050.56.2018 282
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 280
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 277
Zarządzenie nr 0050.58.2018 276
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 275
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 274
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 269
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 265
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 265
Zarządzenie nr 0050.53.2018 265
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 264
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 262
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 258
Zarządzenie nr 0050.51.2018 257
Informacja - Hotel Gołębiewski 254
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 254
Opinia sanitarna 254
Wyprawka szkolna 2017-2018 254
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 254
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 9222
Skład Rady Miejskiej Karpacza 7571
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4910
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1120
Komisje Rady Miejskiej 977
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 814
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 731
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 452
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 345
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 294
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 277
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 258
0003.267.2018 240
Zapytanie 0003.1.2018 228
0003.268.2018 219
0003.263.2018 217
0003.245.2018 216
0003.258.2018 216
0003.262.2018 215
0003.259.2018 213
0003.265.2018 213
0003.246.2018 207
0003.261.2018 207
0003.266.2018 207
0003.240.2018 206
0003.239.2018 201
0003.249.2018 201
0003.260.2018 201
0003.278.2018 201
0003.240.2018 195
0003.279.2018 193
0003.239.2018. 192
0003.247.2018 192
0003.264.2018 191
0003.241.2018 188
Interpelacja 0003.4.2019 188
0003.270.2018 186
0003.254.2018 184
0003.274.2018 184
0003.255.2018 183
0003.285.2018 183
0003.283.2018 181
0003.286.2018 181
0003.242.2018 180
0003.273.2018 177
0003.290.2018 177
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 173
0003.243.2018 169
0003.244.2018 168
0003.276.2018 168
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 12982
Formularze-wzory do wypełniania 4815
Godziny pracy 1672
Kierownictwo Urzędu 1625
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1419
Ochrona Danych Osobowych 1296
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1155
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1010
Petycje 947
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 901
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 784
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 718
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 681
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 674
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 645
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 627
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 617
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 613
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 609
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 607
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 604
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 570
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 556
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 551
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 547
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 533
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 532
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 510
Komisji Rewizyjnej 494
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 491
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 491
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 467
Radosław Jęcek - początek kadencji 467
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 467
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 454
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 437
Agnieszka Grabska 432
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 427
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 427
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 422
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 422
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 420
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 417
Noemi Kościsz 415
Andrzej Talaga 399
Daniel Ryczkowski 392
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 385
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 350
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 349
Małgorzata Hajndrych 346
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1625
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 430
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 367
Przedszkole Publiczne - STATUT 359
Informacja o przedszkolu 345
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 330
Regulamin organizacyjny 288
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 282
Informacja o spółce 276
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 274
Dane teleadresowe, NIP, REGON 273
Aneks do regulaminu 271
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 269
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 269
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 261
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 204
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 178
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 177
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 174
informacja_o_wyniku_naboru 169
Obowiązek informacyjny RODO 163
Szkoła Podstawowa - BILANS 141
Bilans 2018 127
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 98
Bilans 2018 90
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 88
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 84
Regulamin udostępniania informacji publicznej 52
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 49

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij