Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 550
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 508
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 376
Zasady odbioru odpadów komunalnych 264
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 166
Karpacz, działka nr 66/4 160
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 142
Wymiana źródeł ciepła 141
ZP.120.23.2018 126
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 112
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 111
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 105
obowiązujące w 2017 roku 101
czerwiec 2017 89
obowiązujące w 2015 roku 88
obowiązujące w 2016 roku 84
Sprawozdania na koniec 2017 roku 81
marzec 2018 80
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 79
obowiązujące w 2012 roku 78
przetarg nieograniczony - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych 76
Udostępnianie informacji o środowisku 75
przetarg nieograniczony - rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz porzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - Skwery i Pasy drogowe 74
obowiązujące w 2014 roku 73
obowiązujące w 2010 roku 72
obowiązujące w 2011 roku 70
Lista wniosków odrzuconych 69
obowiązujące w 2008 roku 68
Strategia Edukacyjna 67
ZP.120.25.2018 65
Jednostka B1 - Karpacz Górny 64
ZP.120.31.2018 64
styczeń 2018 63
obowiązujące w 2009 roku 62
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 61
Lista wniosków odrzuconych 61
Jednostka A - Centrum Karpacza 60
Wnioski przyjęte do realizacji 60
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 59
Jednostka F - Osiedle Skalne 58
Tekst jednolity Studium - 21-2-17 56
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 56
Wynkaz wybranych zadań do realizacji w roku 2018 55
Lista wniosków przyjętych do realizacji 54
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 54
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 52
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok 49
Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Karpacz w rejonie Biały Jar - Olimpijska 48
ZP.120.29.2018 48
plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 47
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 1042
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 779
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 245
Zastępca Burmistrza 173
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 162
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 127
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 114
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 112
Zarządzenie nr 0050.60.2018 74
Zarządzenie nr 0050.57.2018 62
Zarządzenie nr 0050.58.2018 56
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 52
Zarządzenie nr 0050.53.2018 52
Zarządzenie nr 0050.56.2018 52
Zarządzenie nr 0050.59.2018 50
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 45
Zarządzenie nr 0050.50.2018 39
Zarządzenie nr 0050.51.2018 38
Wyprawka szkolna 2017-2018 37
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 36
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 35
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 35
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 34
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 34
Opinia sanitarna 34
Informacja Burmistrza - Karta Dużej Rodziny 33
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 33
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 32
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 32
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 32
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 32
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z 11.10.2011 32
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z dnia 29.11.2011 r. 32
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 32
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 32
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 31
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 31
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 31
Informacja - Hotel Gołębiewski 31
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 31
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 31
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 31
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 31
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 31
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 31
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 30
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 30
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-ujęcie Wilcza Poręba 30
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 30
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 29
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 1206
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 167
Komisje Rady Miejskiej 139
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 89
Zarządzenie nr 0050.197.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2017 rok 48
0003.267.2018 45
0003.279.2018 41
0003.262.2018 40
0003.265.2018 40
0003.263.2018 38
0003.259.2018 37
0003.268.2018 37
0003.274.2018 37
0003.260.2018 34
Uchwała Nr I/297/2015 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 33
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 33
0003.249.2018 33
0003.266.2018 33
0003.258.2018 32
0003.261.2018 32
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjścia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 31
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok 31
Zarządzenie nr 0050.154.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie pprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 31
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2018 rok 31
0003.247.2018 31
0003.254.2018 31
0003.264.2018 31
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2015 rok 30
Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 30
Projekt uchwały Rady Miejskiej Karpacza w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 30
Uchwała nr I/300/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 30
0003.245.2018 30
0003.285.2018 30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza 29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 29
0003.241.2018 29
0003.255.2018 29
Uchwała nr I/297/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na rok 2015 28
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przeedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok 28
0003.239.2018 28
0003.243.2018 28
0003.270.2018 28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 27
Uchwała Nr I/295/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok 27
0003.239.2018. 27
0003.246.2018 27
Uchwała 1/299/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2013 rok. 26
Uchwała Nr 1/298/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy karpacz wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. 26
0003.240.2018 26
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1767
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 779
Ochrona Danych Osobowych 245
Kierownictwo Urzędu 238
Godziny pracy 231
Formularze-wzory do wypełniania 178
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 148
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 143
Petycje 119
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 99
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 78
Radosław Jęcek - początek kadencji 78
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 76
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 74
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 72
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 71
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 70
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 70
Komisji Rewizyjnej 69
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego 65
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 61
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 58
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 58
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 58
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 56
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 55
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 52
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 51
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 50
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium 48
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Czubak Mirosłąw 48
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 47
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 46
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 44
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 44
Informacja - Hotel Gołębiewski 39
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Mieczysław Pajdzik 39
Zarządzenie nr 120.58.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 39
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 36
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej (RIO we Wrocławiu) 36
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Tomasz Dobiecki 36
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej WILCZA PORĘBA II oraz wymiana sieci wodociągowej w ul.Sarniej. 36
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania decyzji 36
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Elżbieta Piotrowska 36
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - potok Łomniczka, na potrzeby Obserwatorium na Śnieżce 34
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - sztuyczne naśnieżanie stoku narciarskiego - ul.Strażacka i Olimpijska 34
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 34
Komunikat Burmistrza Miasta - uruchomienie syren alarmowych 33
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Stanek Tomasz 33
Zarządzenie NR 120.18.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 22 maja 2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 33
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe, NIP, REGON 46
Informacja o spółce 44
Informacja o zespole szkół 43
Informacja o przedszkolu 42
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 42
Regulamin organizacyjny 41
Przedszkole Publiczne - STATUT 40
Statut Gimnazjum im. Ratownikó Górskich w Karpaczu - uaktualnienie 39
Statut Gimnazjum w Karpaczu 39
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 38
Aneks do regulaminu 37
Dane teleadresowe, NIP, REGON 37
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Karpaczu 37
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 36
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - Opis dla potrzeb BIP.doc 36
Statut Zespołu Szkół w Karpaczu - Szkoła Postawowa - ualtualnienie 36
Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół 36
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 33
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 33
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 31
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - status prawny.pdf 20
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.pdf 15
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 12
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 11
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 11

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij