Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 6188
Karpacz (480-1603 m) 5550
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 4638
Rok 2018 3128
Zasady odbioru odpadów komunalnych 3002
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1976
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 1919
Karpacz, działka nr 66/4 1648
Wyniki wyborów samorządowych 1550
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 1538
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1303
Wymiana źródeł ciepła 1296
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1276
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1150
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1058
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 990
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 921
Budżet Obywatelski Karpacza 918
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 909
ZP.120.5.2019 889
ZP.120.38.2018 851
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 839
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 826
Udostępnianie informacji o środowisku 776
Informacje dla wyborców 759
ZP.120.24.2019 758
obowiązujące w 2017 roku 730
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 717
ZP.120.48.2018 715
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 713
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 696
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 693
Miasto monitorowane 687
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 655
Jednostka F - Osiedle Skalne 648
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 631
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 624
Lista wniosków odrzuconych 620
Obwodowe Komisje Wyborcze 615
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 610
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 602
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 585
czerwiec 2017 584
obowiązujące w 2016 roku 572
obowiązujące w 2015 roku 565
Sprawozdania na koniec 2017 roku 560
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 557
obowiązujące w 2014 roku 553
Plan postępowań o udzielenie zamówień 540
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 530
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 8778
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1497
Zastępca Burmistrza 1464
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1124
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1076
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 665
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 573
Plan polowań 531
Dolny Śląsk bez smogu! 523
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 519
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 517
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 486
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 475
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 469
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 446
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 439
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 432
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 427
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 426
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 418
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 402
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 401
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 397
Zarządzenie nr 0050.57.2018 395
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 367
Zarządzenie nr 0050.60.2018 365
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 356
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 355
Portal informacyjny - budowlane ABC 353
Zarządzenie nr 0050.58.2018 343
Zarządzenie nr 0050.56.2018 342
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 338
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 335
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 326
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 323
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 315
Zarządzenie nr 0050.59.2018 315
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 314
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 311
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 309
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 300
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 300
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 299
Informacja - Hotel Gołębiewski 299
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 298
Zarządzenie nr 0050.53.2018 297
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 296
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 292
Wyprawka szkolna 2017-2018 292
Zarządzenie nr 0050.51.2018 285
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 11498
Skład Rady Miejskiej Karpacza 9461
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5208
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1315
Komisje Rady Miejskiej 1080
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 918
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 848
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 492
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 377
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 347
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 347
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 325
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 289
0003.267.2018 269
Zapytanie 0003.1.2018 263
0003.268.2018 250
0003.245.2018 247
0003.258.2018 244
0003.259.2018 244
0003.262.2018 243
0003.263.2018 243
0003.239.2018 238
0003.261.2018 238
0003.265.2018 238
0003.266.2018 238
0003.240.2018 235
0003.278.2018 233
0003.246.2018 230
0003.249.2018 230
0003.260.2018 230
0003.264.2018 224
0003.240.2018 222
0003.279.2018 221
0003.239.2018. 218
0003.247.2018 217
0003.283.2018 217
Interpelacja 0003.4.2019 217
0003.241.2018 215
0003.254.2018 215
0003.274.2018 215
0003.270.2018 214
0003.290.2018 212
0003.255.2018 209
0003.285.2018 208
0003.242.2018 207
0003.286.2018 204
0003.273.2018 202
0003.276.2018 198
0003.243.2018 195
0003.281.2018 194
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 15526
Formularze-wzory do wypełniania 7410
Godziny pracy 2081
Kierownictwo Urzędu 1944
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1497
Ochrona Danych Osobowych 1496
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1264
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1199
Petycje 1088
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 993
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 909
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 840
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 828
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 766
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 752
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 724
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 721
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 699
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 694
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 693
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 688
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 668
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 657
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 655
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 634
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 628
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 626
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 621
Agnieszka Grabska 603
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 581
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 571
Komisji Rewizyjnej 565
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 562
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 559
Radosław Jęcek - początek kadencji 528
Daniel Ryczkowski 526
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 521
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 507
Noemi Kościsz 503
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 497
Andrzej Talaga 495
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 491
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 485
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 481
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 470
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 463
Małgorzata Hajndrych 462
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 458
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 448
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 406
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2032
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 566
Przedszkole Publiczne - STATUT 452
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 442
Informacja o przedszkolu 390
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 385
Informacja o spółce 337
Regulamin organizacyjny 326
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 324
Dane teleadresowe, NIP, REGON 314
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 308
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 308
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 306
Aneks do regulaminu 305
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 300
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 251
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 216
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 215
Obowiązek informacyjny RODO 213
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 213
informacja_o_wyniku_naboru 208
Szkoła Podstawowa - BILANS 207
Bilans 2018 158
Bilans 2018 121
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 120
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 105
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 102
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 98
Regulamin udostępniania informacji publicznej 98
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 32
Bilans 2019 26

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij