Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1060
obowiązujące w 2018 roku 852
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 729
Zasady odbioru odpadów komunalnych 410
Karpacz, działka nr 66/4 303
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 270
ZP.120.38.2018 256
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 254
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 244
Wymiana źródeł ciepła 240
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 199
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 198
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 191
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 179
ZP.120.23.2018 166
obowiązujące w 2017 roku 165
ZP.120.31.2018 162
czerwiec 2017 159
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 153
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 150
obowiązujące w 2015 roku 142
Sprawozdania na koniec 2017 roku 139
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 135
obowiązujące w 2016 roku 134
Udostępnianie informacji o środowisku 129
Strategia Edukacyjna 126
obowiązujące w 2008 roku 125
obowiązujące w 2012 roku 124
obowiązujące w 2014 roku 124
obowiązujące w 2010 roku 122
przetarg nieograniczony - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych 121
Lista wniosków odrzuconych 118
obowiązujące w 2011 roku 118
marzec 2018 117
Lista wniosków odrzuconych 116
Jednostka F - Osiedle Skalne 110
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 110
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 110
obowiązujące w 2009 roku 107
Budżet partycypacyjny - rok 2018 - plakat 105
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 104
przetarg nieograniczony - rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz porzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - Skwery i Pasy drogowe 103
styczeń 2018 102
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 101
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 100
Wynkaz wybranych zadań do realizacji w roku 2018 98
ZP.120.35.2018 98
Budżet partycypacyjny 2018 97
Tekst jednolity Studium - 21-2-17 96
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 94
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 1544
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 897
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 360
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 287
Zastępca Burmistrza 284
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 189
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 163
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 156
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 153
Zarządzenie nr 0050.57.2018 107
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 103
Portal informacyjny - budowlane ABC 102
Zarządzenie nr 0050.60.2018 95
Zarządzenie nr 0050.56.2018 91
Zarządzenie nr 0050.58.2018 83
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 71
Wyprawka szkolna 2017-2018 71
Zarządzenie nr 0050.53.2018 70
Zarządzenie nr 0050.59.2018 70
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 68
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 68
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 67
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 67
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 65
Informacja - Hotel Gołębiewski 64
Opinia sanitarna 63
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 62
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 61
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 60
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 60
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 60
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 60
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 58
Ogłoszenie o wyborze oferty-ulotki informacyjne 58
Zarządzenie nr 0050.51.2018 58
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 57
Zarządzenie nr 0050.50.2018 57
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 53
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 52
Informacja Burmistrza - Karta Dużej Rodziny 51
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 51
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 51
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 51
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 51
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 50
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 50
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 50
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 49
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 49
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 49
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 1876
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 307
Komisje Rady Miejskiej 252
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 164
Zarządzenie nr 0050.197.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2017 rok 90
0003.267.2018 75
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 71
0003.262.2018 70
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2018 rok 69
0003.263.2018 68
0003.265.2018 68
0003.268.2018 67
Projekt uchwały Rady Miejskiej Karpacza w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 65
Uchwała Nr I/297/2015 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 65
Uchwała Nr I/295/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok 63
Uchwała nr I/300/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 63
0003.258.2018 63
0003.266.2018 62
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 61
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok 61
0003.249.2018 61
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjścia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 60
Uchwała nr I/297/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na rok 2015 60
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 59
Zarządzenie nr 0050.154.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie pprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 59
0003.260.2018 59
Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 58
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza 57
0003.240.2018 57
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 56
0003.239.2018. 55
Uchwała 1/299/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2013 rok. 54
0003.246.2018 54
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przeedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok 53
0003.240.2018 52
0003.259.2018 52
0003.279.2018 52
0003.239.2018 51
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2015 rok 48
0003.255.2018 46
0003.274.2018 46
0003.254.2018 45
0003.261.2018 45
0003.264.2018 44
0003.241.2018 43
0003.247.2018 43
0003.285.2018 43
0003.245.2018 40
0003.270.2018 39
0003.243.2018 38
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2607
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 897
Ochrona Danych Osobowych 426
Kierownictwo Urzędu 371
Godziny pracy 353
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 319
Formularze-wzory do wypełniania 288
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 223
Petycje 198
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 169
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 165
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 144
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 142
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 131
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 128
Radosław Jęcek - początek kadencji 127
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 127
Komisji Rewizyjnej 126
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 125
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 118
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 112
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 105
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 101
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 99
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 97
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego 90
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 87
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 87
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 84
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Elżbieta Piotrowska 83
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 83
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 83
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 83
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 79
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 77
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Czubak Mirosłąw 75
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 73
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Mieczysław Pajdzik 71
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 70
Kontrola RIO w przedszkolu 69
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium 68
Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku 2017 68
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 67
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Tomasz Dobiecki 63
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 62
Informacja - Hotel Gołębiewski 59
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 58
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 58
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 58
Zarządzenie nr 120.58.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 57
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o zespole szkół 79
Regulamin organizacyjny 79
Dane teleadresowe, NIP, REGON 78
Informacja o spółce 77
Informacja o przedszkolu 74
Przedszkole Publiczne - STATUT 74
Aneks do regulaminu 72
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 72
Statut Gimnazjum w Karpaczu 71
Dane teleadresowe, NIP, REGON 67
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 65
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 65
Statut Gimnazjum im. Ratownikó Górskich w Karpaczu - uaktualnienie 63
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 61
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 61
Statut Zespołu Szkół w Karpaczu - Szkoła Postawowa - ualtualnienie 59
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - Opis dla potrzeb BIP.doc 56
Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół 56
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Karpaczu 55
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 51
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - status prawny.pdf 32
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.pdf 24
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 17
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 17
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 16

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij