Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 4665
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 3222
Rok 2018 2862
Karpacz (480-1603 m) 2499
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1744
Zasady odbioru odpadów komunalnych 1657
Wyniki wyborów samorządowych 1403
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 1290
Karpacz, działka nr 66/4 1228
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1117
Wymiana źródeł ciepła 1061
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 913
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 856
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 814
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 797
ZP.120.5.2019 795
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 775
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 747
ZP.120.38.2018 711
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 703
Informacje dla wyborców 647
Udostępnianie informacji o środowisku 620
ZP.120.48.2018 610
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 583
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 576
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 573
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 563
obowiązujące w 2017 roku 552
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 551
ZP.120.24.2019 534
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 521
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 520
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 519
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 497
Obwodowe Komisje Wyborcze 483
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 469
czerwiec 2017 466
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 465
Jednostka F - Osiedle Skalne 458
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 452
Lista wniosków odrzuconych 436
Sprawozdania na koniec 2017 roku 436
obowiązujące w 2016 roku 430
obowiązujące w 2015 roku 422
obowiązujące w 2014 roku 420
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 420
ZP.120.3.2019 417
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 414
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 411
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 403
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 6171
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1311
Zastępca Burmistrza 1057
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 946
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 887
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 531
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 504
Plan polowań 430
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 425
Dolny Śląsk bez smogu! 411
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 405
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 389
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 357
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 354
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 353
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 353
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 351
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 350
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 340
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 303
Portal informacyjny - budowlane ABC 285
Zarządzenie nr 0050.57.2018 285
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 283
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 282
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 262
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 260
Zarządzenie nr 0050.60.2018 243
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 243
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 238
Zarządzenie nr 0050.56.2018 234
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 233
Zarządzenie nr 0050.58.2018 230
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 228
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 225
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 223
Zarządzenie nr 0050.53.2018 218
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 216
Zarządzenie nr 0050.59.2018 216
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 215
Zarządzenie nr 0050.51.2018 215
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 213
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 212
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 211
Wyprawka szkolna 2017-2018 211
Opinia sanitarna 209
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 208
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 207
Informacja - Hotel Gołębiewski 206
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 202
Zarządzenie nr 0050.50.2018 201
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 6649
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5903
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4494
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 865
Komisje Rady Miejskiej 830
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 725
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 628
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 412
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 296
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 231
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 225
0003.267.2018 210
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 202
Zapytanie 0003.1.2018 192
0003.263.2018 189
0003.258.2018 188
0003.268.2018 186
0003.245.2018 185
0003.262.2018 184
0003.265.2018 181
0003.246.2018 178
0003.259.2018 178
0003.240.2018 177
0003.261.2018 176
0003.266.2018 176
0003.239.2018 170
0003.249.2018 170
0003.278.2018 169
0003.240.2018 166
0003.260.2018 166
0003.279.2018 164
0003.264.2018 163
0003.239.2018. 161
0003.247.2018 160
0003.270.2018 157
Interpelacja 0003.4.2019 157
0003.241.2018 156
0003.274.2018 155
0003.254.2018 154
0003.255.2018 154
0003.285.2018 153
0003.283.2018 151
0003.286.2018 150
0003.242.2018 147
0003.273.2018 143
0003.290.2018 143
0003.276.2018 140
0003.243.2018 139
0003.244.2018 139
0003.281.2018 137
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 10872
Formularze-wzory do wypełniania 2910
Kierownictwo Urzędu 1367
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1311
Godziny pracy 1304
Ochrona Danych Osobowych 1150
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1011
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 870
Petycje 789
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 768
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 644
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 602
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 566
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 563
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 519
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 509
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 505
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 500
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 496
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 484
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 482
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 464
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 453
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 449
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 440
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 435
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 432
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 430
Komisji Rewizyjnej 419
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 410
Radosław Jęcek - początek kadencji 398
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 391
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 388
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 377
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 362
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 357
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 355
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 353
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 350
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 348
Agnieszka Grabska 319
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 319
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 297
Andrzej Talaga 295
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 293
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 291
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 286
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 280
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 278
Daniel Ryczkowski 270
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1263
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 311
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 287
Informacja o przedszkolu 277
Przedszkole Publiczne - STATUT 276
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 268
Regulamin organizacyjny 242
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 232
Dane teleadresowe, NIP, REGON 230
Informacja o spółce 230
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 228
Aneks do regulaminu 226
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 223
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 221
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 215
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 152
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 131
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 131
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 128
informacja_o_wyniku_naboru 125
Obowiązek informacyjny RODO 117
Szkoła Podstawowa - BILANS 97
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 83
Bilans 2018 82
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 70
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 67
Bilans 2018 52
Regulamin udostępniania informacji publicznej 1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij