Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 6263
Karpacz (480-1603 m) 5961
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 4947
Zasady odbioru odpadów komunalnych 3189
Rok 2018 3155
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 2161
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1993
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 1856
Karpacz, działka nr 66/4 1727
Wyniki wyborów samorządowych 1579
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1331
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1322
Wymiana źródeł ciepła 1308
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1189
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 1117
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 1022
Budżet Obywatelski Karpacza 975
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 938
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 918
ZP.120.5.2019 904
ZP.120.38.2018 862
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 860
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 855
Udostępnianie informacji o środowisku 790
Informacje dla wyborców 779
ZP.120.24.2019 772
obowiązujące w 2017 roku 749
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 744
Miasto monitorowane 742
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 730
ZP.120.48.2018 727
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 712
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 709
Jednostka F - Osiedle Skalne 669
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 668
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 660
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 640
Lista wniosków odrzuconych 636
Obwodowe Komisje Wyborcze 631
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 622
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 610
czerwiec 2017 599
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 597
obowiązujące w 2016 roku 587
obowiązujące w 2015 roku 579
obowiązujące w 2014 roku 572
Sprawozdania na koniec 2017 roku 571
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 567
Plan postępowań o udzielenie zamówień 562
Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 553
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 9194
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1527
Zastępca Burmistrza 1521
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1142
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1099
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 686
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 585
Plan polowań 537
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 533
Dolny Śląsk bez smogu! 532
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 525
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 496
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 493
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 476
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 456
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 450
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 441
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 436
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 434
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 428
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 415
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 411
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 410
Zarządzenie nr 0050.57.2018 405
Zarządzenie nr 0050.60.2018 380
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 377
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 365
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 364
Portal informacyjny - budowlane ABC 364
Zarządzenie nr 0050.58.2018 358
Zarządzenie nr 0050.56.2018 354
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 345
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 344
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 331
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 331
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 328
Zarządzenie nr 0050.59.2018 324
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 323
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 321
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 314
Zarządzenie nr 0050.53.2018 311
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 309
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 309
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 308
Informacja - Hotel Gołębiewski 307
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 307
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 300
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 299
Wyprawka szkolna 2017-2018 299
Zarządzenie nr 0050.51.2018 298
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 11874
Skład Rady Miejskiej Karpacza 9810
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5281
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1359
Komisje Rady Miejskiej 1112
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 934
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 877
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 501
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 386
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 362
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 357
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 337
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 292
0003.267.2018 276
Zapytanie 0003.1.2018 267
0003.268.2018 256
0003.245.2018 254
0003.258.2018 252
0003.259.2018 251
0003.262.2018 250
0003.263.2018 248
0003.266.2018 248
0003.278.2018 247
0003.239.2018 245
0003.261.2018 245
0003.265.2018 244
0003.240.2018 240
0003.260.2018 240
0003.246.2018 239
0003.249.2018 238
0003.264.2018 231
0003.240.2018 230
0003.247.2018 229
0003.239.2018. 228
0003.279.2018 228
0003.274.2018 224
Interpelacja 0003.4.2019 223
0003.241.2018 222
0003.283.2018 222
0003.254.2018 220
0003.270.2018 220
0003.290.2018 219
0003.242.2018 216
0003.285.2018 216
0003.255.2018 214
0003.286.2018 209
0003.273.2018 208
0003.276.2018 205
0003.243.2018 202
0003.281.2018 200
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 16186
Formularze-wzory do wypełniania 8082
Godziny pracy 2207
Kierownictwo Urzędu 2020
Ochrona Danych Osobowych 1539
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1527
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1301
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1255
Petycje 1125
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 1014
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 937
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 883
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 850
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 797
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 785
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 755
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 742
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 729
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 719
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 715
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 713
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 691
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 685
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 678
Agnieszka Grabska 662
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 657
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 646
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 643
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 642
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 606
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 594
Komisji Rewizyjnej 582
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 579
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 575
Daniel Ryczkowski 550
Radosław Jęcek - początek kadencji 545
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 539
Noemi Kościsz 538
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 524
Andrzej Talaga 517
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 512
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 507
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 502
Małgorzata Hajndrych 496
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 493
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 487
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 484
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 472
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 467
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 439
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 2167
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 614
Przedszkole Publiczne - STATUT 478
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 465
Informacja o przedszkolu 400
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 400
Informacja o spółce 350
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 339
Regulamin organizacyjny 337
Dane teleadresowe, NIP, REGON 322
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 317
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 315
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 314
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 313
Aneks do regulaminu 311
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 268
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 226
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 226
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 222
informacja_o_wyniku_naboru 221
Obowiązek informacyjny RODO 221
Szkoła Podstawowa - BILANS 218
Bilans 2018 169
Bilans 2018 132
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 122
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 114
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 112
Regulamin udostępniania informacji publicznej 108
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 104
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 46
Bilans 2019 35

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij