Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 6135
Karpacz (480-1603 m) 5127
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 4416
Rok 2018 3104
Zasady odbioru odpadów komunalnych 2852
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1950
Karpacz, działka nr 66/4 1592
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 1558
Wyniki wyborów samorządowych 1514
Wymiana źródeł ciepła 1289
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1274
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 1213
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 1105
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 1077
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 985
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 966
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 889
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 878
ZP.120.5.2019 876
Budżet Obywatelski Karpacza 866
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 819
ZP.120.38.2018 818
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 797
Udostępnianie informacji o środowisku 753
Informacje dla wyborców 744
ZP.120.24.2019 743
obowiązujące w 2017 roku 711
ZP.120.48.2018 704
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 694
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 687
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 678
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 667
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 647
Miasto monitorowane 642
Jednostka F - Osiedle Skalne 622
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 610
Lista wniosków odrzuconych 595
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 592
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 590
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 589
Obwodowe Komisje Wyborcze 582
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 575
czerwiec 2017 574
obowiązujące w 2016 roku 555
obowiązujące w 2015 roku 551
Sprawozdania na koniec 2017 roku 547
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 545
obowiązujące w 2014 roku 539
Plan postępowań o udzielenie zamówień 518
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 508
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 8450
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1481
Zastępca Burmistrza 1410
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1103
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1051
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 646
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 566
Plan polowań 520
Dolny Śląsk bez smogu! 510
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 508
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 502
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 478
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 462
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 460
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 432
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 429
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 420
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 418
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 415
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 409
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 390
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 388
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 382
Zarządzenie nr 0050.57.2018 378
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 357
Zarządzenie nr 0050.60.2018 349
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 347
Portal informacyjny - budowlane ABC 346
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 343
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 329
Zarządzenie nr 0050.58.2018 326
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 325
Zarządzenie nr 0050.56.2018 323
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 315
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 312
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 304
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 302
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 299
Zarządzenie nr 0050.59.2018 297
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 293
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 292
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 292
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 290
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 290
Zarządzenie nr 0050.53.2018 290
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 288
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 282
Wyprawka szkolna 2017-2018 281
Informacja - Hotel Gołębiewski 280
Zarządzenie nr 0050.51.2018 278
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 11011
Skład Rady Miejskiej Karpacza 9011
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5108
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1271
Komisje Rady Miejskiej 1048
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 888
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 821
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 486
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 370
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 332
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 318
Prezentacja: Gospodarka odpadami 2020 313
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 279
0003.267.2018 259
Zapytanie 0003.1.2018 254
0003.245.2018 241
0003.268.2018 238
0003.258.2018 235
0003.263.2018 235
0003.259.2018 234
0003.261.2018 232
0003.262.2018 232
0003.265.2018 230
0003.266.2018 230
0003.239.2018 229
0003.240.2018 229
0003.278.2018 225
0003.246.2018 224
0003.249.2018 223
0003.260.2018 220
0003.240.2018 216
0003.264.2018 216
0003.279.2018 214
0003.247.2018 211
Interpelacja 0003.4.2019 210
0003.239.2018. 209
0003.270.2018 209
0003.274.2018 209
0003.283.2018 209
0003.254.2018 208
0003.241.2018 207
0003.290.2018 206
0003.255.2018 202
0003.242.2018 201
0003.285.2018 201
0003.286.2018 199
0003.273.2018 194
0003.243.2018 188
0003.276.2018 188
0003.281.2018 187
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 14958
Formularze-wzory do wypełniania 6751
Godziny pracy 1958
Kierownictwo Urzędu 1873
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1481
Ochrona Danych Osobowych 1455
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1220
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 1141
Petycje 1045
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 962
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 858
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 796
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 782
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 742
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 711
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 697
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 691
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 677
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 673
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 672
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 658
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 639
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 629
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 628
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 606
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 606
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 601
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 600
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 559
Komisji Rewizyjnej 551
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 535
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 534
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 532
Agnieszka Grabska 515
Radosław Jęcek - początek kadencji 513
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 506
Daniel Ryczkowski 491
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 490
Noemi Kościsz 479
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 478
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 476
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 470
Andrzej Talaga 468
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 464
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 456
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 454
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 429
Grzegorz Kubik - z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza 427
Małgorzata Hajndrych 421
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 392
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1952
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 525
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 419
Przedszkole Publiczne - STATUT 416
Informacja o przedszkolu 379
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 368
Informacja o spółce 322
Regulamin organizacyjny 318
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 314
Dane teleadresowe, NIP, REGON 305
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 300
Aneks do regulaminu 299
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 297
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 295
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 287
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 241
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 207
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 204
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 202
Obowiązek informacyjny RODO 198
informacja_o_wyniku_naboru 197
Szkoła Podstawowa - BILANS 186
Bilans 2018 152
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 113
Bilans 2018 113
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 98
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 96
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 82
Regulamin udostępniania informacji publicznej 82
Bilans 2019 Szkoła Podstawowa 19
Bilans 2019 16

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij