Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 5329
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 3629
Karpacz (480-1603 m) 3287
Rok 2018 2966
Zasady odbioru odpadów komunalnych 1949
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1830
Wyniki wyborów samorządowych 1455
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 1379
Karpacz, działka nr 66/4 1348
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1188
Wymiana źródeł ciepła 1138
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 989
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 976
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 937
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 845
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 841
ZP.120.5.2019 827
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 820
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 764
ZP.120.38.2018 755
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 713
Informacje dla wyborców 697
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 669
Udostępnianie informacji o środowisku 663
ZP.120.48.2018 649
ZP.120.24.2019 634
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 623
obowiązujące w 2017 roku 620
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 612
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 605
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 roku MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu 574
Budżet Obywatelski Karpacza 566
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 546
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 544
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 525
Raport o stanie Gminy Karpacz za 2018 rok 519
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 518
Jednostka F - Osiedle Skalne 517
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 514
Obwodowe Komisje Wyborcze 511
czerwiec 2017 504
Lista wniosków odrzuconych 501
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 495
obowiązujące w 2016 roku 481
obowiązujące w 2015 roku 479
Sprawozdania na koniec 2017 roku 473
Miasto monitorowane 465
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 460
obowiązujące w 2014 roku 460
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 458
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 6947
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1381
Zastępca Burmistrza 1175
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1003
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 947
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 582
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 529
Plan polowań 467
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 458
Dolny Śląsk bez smogu! 458
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2014 437
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 419
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 390
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 388
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 381
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 379
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 378
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 376
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 367
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 330
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 325
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 324
Zarządzenie nr 0050.57.2018 310
Portal informacyjny - budowlane ABC 308
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 303
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 283
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 271
Zarządzenie nr 0050.60.2018 269
Informacja Burmistrza Karpacza nt. złożonej oferty na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 266
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 266
Zarządzenie nr 0050.56.2018 264
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 260
Zarządzenie nr 0050.58.2018 259
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 256
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 254
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim - wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych. 252
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim / odprowadzenie wód opadowych ul.Mostowa 251
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 249
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 247
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 246
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 246
Zarządzenie nr 0050.53.2018 245
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 243
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 242
Zarządzenie nr 0050.51.2018 239
Opinia sanitarna 237
Wyprawka szkolna 2017-2018 237
Informacja - Hotel Gołębiewski 236
Zarządzenie nr 0050.59.2018 235
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku pomiędzy Górną, a Dolną Stacją Kolei Linowej na Małą Kopę". 234
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 7913
Skład Rady Miejskiej Karpacza 6846
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4778
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 1019
Komisje Rady Miejskiej 937
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 790
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 687
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 437
Uchwala Nr XXXVIII/281/98 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie o przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza 322
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 275
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 249
Uchwała Nr X/60/95 r Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 25 kwietnia 1995 r w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu 244
0003.267.2018 227
Zapytanie 0003.1.2018 215
0003.268.2018 206
0003.263.2018 205
0003.245.2018 203
0003.258.2018 202
0003.262.2018 202
0003.265.2018 200
0003.259.2018 199
0003.266.2018 195
0003.240.2018 193
0003.246.2018 193
0003.261.2018 191
0003.239.2018 188
0003.249.2018 188
0003.278.2018 188
0003.260.2018 186
0003.240.2018 182
0003.239.2018. 180
0003.279.2018 180
0003.264.2018 179
0003.247.2018 178
Interpelacja 0003.4.2019 175
0003.241.2018 174
0003.270.2018 174
0003.254.2018 172
0003.274.2018 172
0003.255.2018 169
0003.285.2018 169
0003.283.2018 168
0003.286.2018 166
0003.242.2018 163
0003.290.2018 163
0003.273.2018 162
0003.243.2018 156
0003.276.2018 156
0003.244.2018 154
0003.281.2018 153
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 12180
Formularze-wzory do wypełniania 4046
Godziny pracy 1524
Kierownictwo Urzędu 1519
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1381
Ochrona Danych Osobowych 1231
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 1111
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 951
Petycje 880
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 856
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 731
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 673
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 636
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 632
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 596
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 596
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 575
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 572
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 567
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 566
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 559
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 522
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 518
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 510
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 501
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 493
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 493
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 479
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 465
Komisji Rewizyjnej 464
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 455
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 436
Radosław Jęcek - początek kadencji 433
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 431
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 420
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 406
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 393
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 391
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 389
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 386
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 385
Agnieszka Grabska 380
Burmistrz Karpacza - Radosław Jęcek 374
Noemi Kościsz 361
Andrzej Talaga 348
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 348
Daniel Ryczkowski 336
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 329
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 325
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tobiasz Frytz 321
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1490
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 381
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 343
Przedszkole Publiczne - STATUT 331
Informacja o przedszkolu 316
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 303
Regulamin organizacyjny 268
Informacja o spółce 259
Dane teleadresowe, NIP, REGON 256
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 255
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 255
Aneks do regulaminu 249
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 245
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 245
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 239
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 180
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 158
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 155
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 150
informacja_o_wyniku_naboru 149
Obowiązek informacyjny RODO 139
Szkoła Podstawowa - BILANS 118
Bilans 2018 107
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 89
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 77
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 73
Bilans 2018 72
Regulamin udostępniania informacji publicznej 28
Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szkole podstawowej im. Ratowników Górskich w Karpaczu 23

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij