Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1224
obowiązujące w 2018 roku 1198
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 995
Wyniki wyborów samorządowych 923
Rok 2018 610
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 565
Zasady odbioru odpadów komunalnych 498
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 397
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 391
Karpacz, działka nr 66/4 389
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 341
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 336
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 336
ZP.120.38.2018 335
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 322
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 317
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 307
Wymiana źródeł ciepła 306
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 299
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 252
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 251
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 238
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 223
obowiązujące w 2017 roku 210
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 205
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 200
ZP.120.31.2018 194
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KARPACZA - tekst jednolity - 2017 183
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 179
ZP.120.23.2018 179
czerwiec 2017 176
Sprawozdania na koniec 2017 roku 176
obowiązujące w 2015 roku 165
Udostępnianie informacji o środowisku 165
obowiązujące w 2016 roku 161
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 159
Jednostka F - Osiedle Skalne 152
Strategia Edukacyjna 152
obowiązujące w 2014 roku 150
obowiązujące w 2008 roku 147
obowiązujące w 2012 roku 147
Lista wniosków odrzuconych 145
obowiązujące w 2010 roku 141
obowiązujące w 2011 roku 140
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 139
przetarg nieograniczony - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych 136
Lista wniosków odrzuconych 135
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 132
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 132
ZP.120.41.2018 131
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 2162
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 946
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 425
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 387
Zastępca Burmistrza 364
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 205
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 190
Obwieszczenie o wyłoźeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza w obszarze kolei linowej i tras narciarskich KOPA. 183
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 182
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 179
Portal informacyjny - budowlane ABC 136
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 127
Zarządzenie nr 0050.57.2018 126
Zarządzenie nr 0050.60.2018 115
Zarządzenie nr 0050.56.2018 106
Zarządzenie nr 0050.58.2018 100
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 98
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 88
Zarządzenie nr 0050.53.2018 86
Dolny Śląsk bez smogu! 85
Zarządzenie nr 0050.59.2018 85
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 84
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 84
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 82
Wyprawka szkolna 2017-2018 81
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 80
Zarządzenie nr 0050.51.2018 78
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 76
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 76
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 76
Opinia sanitarna 76
Informacja - Hotel Gołębiewski 75
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 75
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 75
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 74
Ogłoszenie o wyborze oferty-ulotki informacyjne 74
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 74
Zarządzenie nr 0050.50.2018 74
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 73
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 73
Kwalifikacja wojskowa - 2015 rok 71
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 71
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 68
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 67
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 67
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 65
Informacja-decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii 65
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2014 r. 65
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 64
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 64
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 2710
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 384
Komisje Rady Miejskiej 338
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 241
Skład Rady Miejskiej Karpacza 110
Zarządzenie nr 0050.197.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2017 rok 103
0003.267.2018 90
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 82
0003.262.2018 82
0003.263.2018 81
0003.265.2018 80
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2018 rok 79
0003.268.2018 79
Projekt uchwały Rady Miejskiej Karpacza w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 76
Uchwała Nr I/297/2015 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 76
0003.258.2018 76
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjścia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 73
Uchwała Nr I/295/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok 73
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok 73
0003.249.2018 73
Uchwała nr I/300/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 71
0003.266.2018 71
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 70
0003.260.2018 70
Uchwała nr I/297/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na rok 2015 69
0003.240.2018 69
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza 68
Zarządzenie nr 0050.154.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie pprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 68
Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 67
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 67
0003.240.2018 67
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 66
0003.239.2018. 66
0003.246.2018 65
0003.259.2018 65
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przeedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok 64
Uchwała 1/299/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2013 rok. 63
0003.239.2018 62
0003.279.2018 62
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2015 rok 60
0003.254.2018 57
0003.264.2018 57
0003.261.2018 56
0003.285.2018 56
0003.247.2018 55
0003.255.2018 55
0003.245.2018 54
0003.274.2018 54
0003.241.2018 53
0003.243.2018 49
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 3309
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 946
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 514
Ochrona Danych Osobowych 512
Kierownictwo Urzędu 493
Godziny pracy 425
Formularze-wzory do wypełniania 341
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 306
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 269
Petycje 242
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 204
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 198
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 195
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 184
Obwieszczenie o wyłoźeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza w obszarze kolei linowej i tras narciarskich KOPA. 183
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 166
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 164
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 159
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 150
Radosław Jęcek - początek kadencji 147
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 146
Komisji Rewizyjnej 144
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 142
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 135
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 133
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 130
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 128
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 128
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 127
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 120
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 119
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 115
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 112
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego 111
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Elżbieta Piotrowska 103
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 102
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 101
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 101
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 100
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 99
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 99
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 99
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 99
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 98
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 97
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 94
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium 93
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 92
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 91
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok - Burmistrz Karpacza - Bogdan Malinowski 85
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o zespole szkół 95
Regulamin organizacyjny 92
Przedszkole Publiczne - STATUT 91
Dane teleadresowe, NIP, REGON 90
Informacja o przedszkolu 88
Informacja o spółce 85
Statut Gimnazjum w Karpaczu 84
Aneks do regulaminu 81
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 81
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 80
Dane teleadresowe, NIP, REGON 79
Statut Gimnazjum im. Ratownikó Górskich w Karpaczu - uaktualnienie 78
Statut Zespołu Szkół w Karpaczu - Szkoła Postawowa - ualtualnienie 75
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 75
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 74
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 73
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 71
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Karpaczu 70
Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół 69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - Opis dla potrzeb BIP.doc 67
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - status prawny.pdf 37
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.pdf 30
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 25
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 22
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 22

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij