Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 146
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 112
Zasady odbioru odpadów komunalnych 86
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 85
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 52
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 45
Karpacz, działka nr 66/4 43
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 43
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 41
Sprawozdania na koniec 2017 roku 34
Wymiana źródeł ciepła 34
przetarg nieograniczony - rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz porzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska - Skwery i Pasy drogowe 30
przetarg nieograniczony - wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i administrowaniu płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych 30
marzec 2018 28
Wynkaz wybranych zadań do realizacji w roku 2018 26
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 25
Strategia Edukacyjna 25
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 24
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 23
Tekst jednolity Studium - 21-2-17 21
Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Karpacz 21
obowiązujące w 2017 roku 21
Udostępnianie informacji o środowisku 21
Lista wniosków odrzuconych 20
Jednostka B1 - Karpacz Górny 19
Lista wniosków przyjętych do realizacji 19
plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. 19
obowiązujące w 2008 roku 19
obowiązujące w 2015 roku 19
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 18
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 18
obowiązujące w 2010 roku 18
obowiązujące w 2011 roku 18
obowiązujące w 2016 roku 18
przetarg nieograniczony - udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2010 roku 18
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KARPACZA - tekst jednolity - 2012 17
obowiązujące w 2009 roku 17
obowiązujące w 2014 roku 17
styczeń 2018 17
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok 16
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2005 rok 16
Lista wniosków odrzuconych 16
Budżet partycypacyjny - rok 2018 - plakat 15
Budżet partycypacyjny 2018 15
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2000 rok 15
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2001 rok 15
Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2006 rok 15
UCHWAŁA NR XLV/414/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Karpacz na 2018 rok 15
UCHWAŁA NR XLV/413/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 14
Wykaz wniosków spełniających warunki regulaminowe oraz wniosków odrzuconych 14
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 486
Zastępca Burmistrza 78
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 73
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 50
Zarządzenie nr 0050.60.2018 47
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 45
Zarządzenie nr 0050.57.2018 27
Zarządzenie nr 0050.56.2018 25
Zarządzenie nr 0050.58.2018 25
Zarządzenie nr 0050.59.2018 25
Zarządzenie nr 0050.53.2018 24
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 17
Zarządzenie nr 0050.50.2018 17
Zarządzenie nr 0050.48.2018 14
Zarządzenie nr 0050.51.2018 14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 13
Informacja nt. działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Karpaczu w roku 2016 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 12
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 12
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 12
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego PKN ORLEN 12
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 12
Zarządzenie nr 0050.55.2018 12
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Hotel Gołębiewski 11
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z 11.10.2011 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego z dnia 29.11.2011 r. 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-ujęcie Wilcza Poręba 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 11
Obwieszczenie - Przebudowa istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej. 11
Ocena wody z wodociągów publicznych za I półrocze 2008r. 11
Ogłoszenia - aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 11
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 11
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 11
Wyprawka szkolna 2017-2018 11
Zarządzenie nr 0050.41.2018 11
Zarządzenie nr 0050.49.2018 11
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 10
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 10
Data przetargu 30.11.2015 - pisemny przetarg ofertowy nieograniczony - sprzedaż fotoradaru Multanova 6F 10
Decyzja-zmiana pozwolenia wodnoprawnego 10
Informacja - Hotel Gołębiewski 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodno-prawnego 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 10
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Bystrzyk 10
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 10
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 9 czerwca 2017 r. godz.11.00 na dzierżawę stanowiska handlowego Nr 1. 10
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Karpacza 440
Komisje Rady Miejskiej 58
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 57
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 40
Zarządzenie nr 0050.197.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2017 rok 17
Uchwała Nr I/297/2015 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 13
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2014 rok 12
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 12
Zarządzenie nr 0050.154.2015 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie pprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2016 rok 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11
Uchwała nr I/300/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 11
Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2015 rok 10
Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 10
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjścia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 10
Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Burmistrza Karpacza w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz oraz projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2018 rok 10
0003.262.2018 10
Projekt uchwały Rady Miejskiej Karpacza w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz 9
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza 9
Uchwała Nr 1/298/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy karpacz wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. 9
Uchwała Nr I/295/2015 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok 9
Uchwała nr I/297/14 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na rok 2015 9
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karpacz przeedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok 9
0003.263.2018 8
Uchwała 1/299/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karpacza projekcie uchwały budżetowej Gminy Karpacz na 2013 rok. 7
0003.259.2018 6
0003.261.2018 6
0003.254.2018 5
0003.258.2018 5
0003.260.2018 5
0003.239.2018 4
0003.239.2018. 4
0003.245.2018 4
0003.246.2018 4
0003.249.2018 4
0003.255.2018 4
0003.256.2018 2
0003.257.2018 2
0003.264.2018 2
0003.240.2018 1
0003.240.2018 1
0003.241.2018 1
0003.242.2018 1
0003.243.2018 1
0003.244.2018 1
0003.247.2018 1
0003.248.2018 1
0003.250.2018 1
0003.251.2018 1
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 483
Godziny pracy 92
Kierownictwo Urzędu 74
Formularze-wzory do wypełniania 57
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 46
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 43
Petycje 35
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego 25
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 25
Komisji Rewizyjnej 24
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 24
Radosław Jęcek - początek kadencji 24
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 23
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 22
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 21
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 21
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 19
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 19
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 19
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Cyganek Antoni 18
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 18
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 17
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Czubak Mirosłąw 17
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 17
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 17
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 16
Zarządzenie nr 120.58.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 15
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - potok Łomniczka, na potrzeby Obserwatorium na Śnieżce 14
Zarządzenie NR 120.18.2017 Burmistrza Karpacza z dnia 22 maja 2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karpaczu 14
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej (RIO we Wrocławiu) 13
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium 13
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Hotel Gołębiewski 12
Informacja - Hotel Gołębiewski 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - kwiecień 2013/ 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - sztuyczne naśnieżanie stoku narciarskiego - ul.Strażacka i Olimpijska 11
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego. 11
Komunikat Burmistrza Miasta - uruchomienie syren alarmowych 11
Kontrola okresowa Straży Miejskiej - zalecenia pokontrolne 11
Kontrola RIO w przedszkolu 11
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza - Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody pitnej WILCZA PORĘBA II oraz wymiana sieci wodociągowej w ul.Sarniej. 11
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania decyzji 11
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dot. programu ochrony powietrza. 11
Zawiadomienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz możliwości zapoznania się z ich treścią 11
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej kolei linowej Na Kopę wraz z rozbudową infrastrukturytowarzyszącej" 10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa Górskiego Wysokościowego Centrum Piłkarskiego - uwagi i wnioski 10
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 10
Komunikat-trening systemu ostrzegania 01.09.2009r. 10
Kontrola w zakresie obrony cywilnej 10
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Mieczysław Pajdzik 10
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Tomasz Dobiecki 10
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o spółce 22
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 16
Statut Zespołu Szkół w Karpaczu - Szkoła Postawowa - ualtualnienie 16
Uchwała nr XXXVI/310/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół 16
Informacja o przedszkolu 15
Informacja o zespole szkół 15
Schemat organizacyjny Zespołu Szkół w Karpaczu 15
Statut Gimnazjum w Karpaczu 14
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 14
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 14
Aneks do regulaminu 13
Dane teleadresowe, NIP, REGON 13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - Opis dla potrzeb BIP.doc 13
Regulamin organizacyjny 13
Statut Gimnazjum im. Ratownikó Górskich w Karpaczu - uaktualnienie 13
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 12
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 12
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 12
Dane teleadresowe, NIP, REGON 11
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 11
Przedszkole Publiczne - STATUT 11
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.pdf 6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu - status prawny.pdf 6
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 5
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 5
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij