Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz


NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2018

Statystyki strony Gmina Karpacz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
obowiązujące w 2018 roku 4272
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2802
Rok 2018 2742
Data przetargu - 16.02.2018 - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem udziału w gruncie użytkowanie wieczyste 1661
Karpacz (480-1603 m) 1648
Zasady odbioru odpadów komunalnych 1469
Wyniki wyborów samorządowych 1330
Karpacz, działka nr 66/4 1097
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych 1047
Wymiana źródeł ciepła 984
Miejska Komisja Wyborcza w Karpaczu 764
ZP.120.5.2019 759
Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 744
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych 708
Wnioski do sporządzenia lub zmiany MPZP 708
Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla członków komisji) 701
Wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza 662
ZP.120.38.2018 656
Wykaz granic okręgów wyborczych wraz z siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych 637
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 624
ZP.120.48.2018 575
Udostępnianie informacji o środowisku 570
Budżet partycypacyjny 2019 r. - Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie 550
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie w roku 2019 520
Uchwała nr LVI/514/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 506
obowiązujące w 2017 roku 498
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 493
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Karpacz 474
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KARPACZ NA LATA 2016 - 2020 473
Informacja Komisarza Wyborczego I w sprawie losowania oraz uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych 470
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Karpacza - tekst jednolity 2018 455
ZP.120.24.2019 442
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 438
czerwiec 2017 416
Jednostka F - Osiedle Skalne 410
Sprawozdania na koniec 2017 roku 402
ZP.120.3.2019 395
przetarg nieograniczony - przebudowa stadionu miejskiego w Karpaczu 391
Oferta - Otwarty Puchar Polski federacji WADF; Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego ,,Perła Karkonoszy" World Dance Sport Federation 389
Lista wniosków odrzuconych 385
obowiązujące w 2016 roku 382
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 381
Uchwała Nr XLIII/393/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru (Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 4457) 381
obowiązujące w 2015 roku 378
obowiązujące w 2014 roku 373
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Karpaczu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Karpacza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 373
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Karpacza na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karpacz 368
ZP.120.31.2018 368
Rejest żłobków i klubów dziecięcych 362
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu pomocy społecznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 352
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Karpacza 5350
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1246
Zastępca Burmistrza 942
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 898
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 821
Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ... 483
Podjęcie postępowania administracyjnego - budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych 478
Plan polowań 402
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Łomniczka elektroenergetyczną linią kablową średniego napięcia 398
Dolny Śląsk bez smogu! 385
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg 365
Sprawozdanie z realizacji budżetu partycypacyjnego za rok 2017 331
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2017 r. 330
Informacja Starosty Jeleniogórskiego dotycząca wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu. 324
Rekrutacja do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Karpacz na rok szkolny 2016/2017 323
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego. 322
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. 322
Ogłoszenie Burmistrza o przyznanych wysokościach dotacji w ramach ogłoszonych otwartych konkursó ofert na realizację zadań w 2016 roku. 315
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 272
Portal informacyjny - budowlane ABC 262
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 258
Zarządzenie nr 0050.57.2018 256
Plan polowań 2018/2019 KŁ "Knieja" 246
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 228
Zarządzenie nr 0050.60.2018 222
Zawiadomienie - Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórskiego polegającej na włączeniu Gminy Wojcieszów do Powiatu Jeleniogórskiego. 220
Zarządzenie nr 0050.56.2018 210
Obwieszczenie Burmistrza Karpacza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia na działce nr 470 obręb Karpacz 0004. 209
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów w 2018 r. 208
Zarządzenie nr 0050.58.2018 206
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2016 r. 202
Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji przypadającej na ucznia 197
Ogłoszenie Burmistrza Karpacza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 195
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 193
Zarządzenie nr 0050.59.2018 193
Zarządzenie nr 0050.51.2018 192
Zarządzenie nr 0050.53.2018 192
Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Skałka i Płomnica w Karpaczu 191
Ocena obszarowa jakości wody za rok 2013 - Miasto Karpacz 191
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 189
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego - Obręb Karpacz-3 - ul.T.Kościuszki 186
Wyprawka szkolna 2017-2018 186
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 185
Rozpoczęcie robót remontowych na potoku Łomnica 184
ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji przypadająca na ucznia 183
Informacja - Hotel Gołębiewski 181
Opinia sanitarna 181
informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 180
12.05.2015 - Trening systemu powszechnego ostrzegania 178
Zarządzenie nr 0050.50.2018 178
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisje na żywo sesji Rady Miejskiej Karpacza 5505
Skład Rady Miejskiej Karpacza 5013
Skład Rady Miejskiej Karpacza 4282
Komisje Rady Miejskiej 755
Komisje Rady Miejskiej Karpacza 743
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Karpacza 668
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Karpaczu 579
I Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 21 listopad 2018 r 192
0003.267.2018 190
II Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 28 listopad 2018 r. 189
Zapytanie 0003.1.2018 171
0003.263.2018 168
0003.258.2018 166
0003.268.2018 166
0003.262.2018 162
0003.245.2018 161
0003.265.2018 159
0003.246.2018 157
0003.240.2018 156
0003.266.2018 156
0003.259.2018 155
0003.239.2018 151
0003.261.2018 151
0003.249.2018 150
V Sesja Rady Miejskiej Karpacza - 23 styczeń 2019 r. 149
0003.260.2018 147
0003.240.2018 146
0003.278.2018 144
0003.279.2018 143
0003.239.2018. 141
0003.264.2018 141
0003.247.2018 140
0003.270.2018 138
Interpelacja 0003.4.2019 136
0003.241.2018 135
0003.274.2018 135
0003.285.2018 135
0003.254.2018 134
0003.255.2018 133
0003.286.2018 130
0003.283.2018 128
0003.242.2018 124
0003.243.2018 123
0003.273.2018 123
0003.244.2018 121
0003.290.2018 120
0003.276.2018 119
0003.281.2018 118
0003.251.2018 116
0003.269.2018 113
Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 9628
Formularze-wzory do wypełniania 2141
Stanowisko ds. inwestycji i dróg 1246
Kierownictwo Urzędu 1218
Godziny pracy 1149
Ochrona Danych Osobowych 1053
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2016 948
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karpaczu 758
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Radosław Jęcek 703
Petycje 671
Henryk Morys - Prezes Zarządu - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 553
Elżbieta Piotrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 537
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 524
Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Z-ca Burmistrza 506
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe 465
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wojciech Wesołowski 452
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Grzegorz Kubik 450
Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 448
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Tomasz Stanek 448
Joanna Daria Kopała - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Sekretarz Gminy 433
Agnieszka Lemiszewska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 429
Kodeks Etyki pracownika Urzędu Miejskiego w Karpaczu 414
Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy 403
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - w związku z powołaniem na stanowisko 403
Maria Supeł - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 390
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2015 383
Barbara Karbowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 380
Iwona Kopa - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 377
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Andrzej Olszewski 375
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Ewa Walczak 373
Komisji Rewizyjnej 365
Radosław Jęcek - początek kadencji 359
Zarządzenie nr 120.21.2018 Burmistrza Karpacza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 346
Iwona Frytz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok 324
Oświadczenia majątkowe 60 dni przed końcem kadencji - Jęcek Radosław 320
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 315
Radosław Jęcek - korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014 313
Henryk Morys - korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 309
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Mirosław Czubak 309
Radosław Jęcek - oświadczenie majątkowe za rok 2014 309
Z-ca Burmistrza - Kamila Cyganek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok 308
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Krystyna Kuczkiewicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 287
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Janusz Motylski 273
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Wiesław Czerniak 267
Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - Grzegorz Kubik 258
Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Karpaczu do realizacji na stanowisku kontroli wewnętrznej na 2018 r. 252
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - Krystyna Kuczkiweicz-Sikorska - Skarbnik Gminy 245
Agnieszka Grabska 240
Lemiszewska Agnieszka korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok 240
Oświadczenie majątkowe - w związku z odwołaniem ze stanowiska - z-ca Burmistrza - Ryszard Rzepczyński 239
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane adresowe 1073
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu 247
Informacja o przedszkolu 239
Przedszkole Publiczne - STATUT 235
Statut Szkoły Podstawowej w Karpaczu 231
Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej w Karpaczu 229
Regulamin organizacyjny 216
Dane teleadresowe, NIP, REGON 205
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna.doc 203
Regulamin wynagrodzeń-Miejska Biblioteka Publiczna.doc 198
Aneks do regulaminu 196
Informacja o spółce 196
Zarządzenie Dyrektora Muzeum Zabawek 196
Miejskie Muzeum Zabawek.doc 195
Muzeum Zabawek - STATUT.doc 191
Ogłoszenie Kierownika MOPS w Karpaczu z dnia 19 lutego 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 123
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 109
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV.401.17 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ratowników Górskich w Karpaczu 100
Obowiązek Informacyjny RODO-aktualizacja 98
informacja_o_wyniku_naboru 91
Obowiązek informacyjny RODO 87
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.pdf 70
Szkoła Podstawowa - BILANS 69
BIP - Miejska Biblioteka Publiczna STATUT.pdf 62
Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu.pdf 58
Bilans 2018 51
Bilans 2018 28

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij