W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karpaczu

STATUS PRAWNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu jest jednostką budżetową gminy powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Uchwałą Nr XI / 60 / 90 Miejskiej Rady Narodowej w Karpaczu z dnia 24.04.1990 roku oraz Zarządzeniem Naczelnika Miasta Karpacza Nr 7/90 z dnia 25.05.1990 roku.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu obejmuje swoją działalnością teren gminy Karpacz.
§ 2. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu jest miasto Karpacz.
§ 3. Ilekroć w przepisach statutu jest mowa o:
1) ustawie - oznacza to ustawę o pomocy społecznej
2) ośrodku – oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu,
3) kierowniku - oznacza to kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu,
4) pracownikach - oznacza to osoby zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Karpaczu,
5) gminie – oznacza to Gminę Karpacz.
6) burmistrzu – oznacza to Burmistrza Miasta Karpacza

II. Cel, przedmiot działania i zakres współpracy
§ 4. 1. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie na terenie gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1, ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy.
§ 5. 1. Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na terenie gminy, powiatu i województwa organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi w celu realizacji zadań wynikających z ustawy .
III. Zarządzanie i organizacja
§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo i na podstawie upoważnienia wydaje decyzje w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta Karpacza.
2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia burmistrz .
3. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.
4. Kierownik reprezentuje ośrodek na zewnątrz, a ponadto:
1) organizuje pracę ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników socjalnych,
2) odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków i realizację tego planu,
3) wykonuje wobec pracowników socjalnych czynności wynikające ze stosunku pracy,
§ 7. 1. W ośrodku tworzy się odpowiednie stanowiska pracy w zależności od potrzeb i warunków.
2. Kierownik dokonuje podziału gminy na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem zapisów ustawy dotyczących liczby ludności przypadającej na jednego pracownika socjalnego.
3. Podział na rejony powinien być przeprowadzony w sposób uwzględniający dostępność świadczeń pomocy społecznej.
4. Podział i zakres zadań dla poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika i zatwierdzony przez burmistrza.
5. Kierownik ustala przepisy wewnętrzne w postaci zarządzeń.
IV. Pracownicy ośrodka
§ 8. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.
2. Pracownicy socjalni zobowiązani są w szczególności do:
1) realizacji celów pomocy społecznej,
2) stosowania właściwych metod i technik pracy socjalnej ,
3) przyczynianie się swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i aktywizacji do rozwoju społeczności lokalnej,
4) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a w szczególności:
a) kierowanie się przede wszystkim dobrem jednostek i rodzin, którym służą pomocą,
b) równego traktowania wszystkich wymagających pomocy i wsparcia,
c) prawa do samostanowienia,
5) zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, a także po ustaniu zatrudnienia.
3. Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Pracownicy ośrodka w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są pracownikami samorządowymi, a ich status określają odrębne przepisy.
V. Majątek i finanse
§ 9. 1. Ośrodek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne użytkowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym.
§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez radę.
3. Księgowość ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami według zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.
VI. Postanowienia końcowe
§ 11. Nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje burmistrz.
§ 12. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:
„ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karpaczu
58 – 540 Karpacz, ul. Krótka 4
tel/fax (075) 76 18 595".

2. Na budynku, w którym mieści się siedziba ośrodka, umieszcza się tablicę informacyjną o treści: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu.

§ 13. Zmiany w statucie są dokonywane wyłącznie na wniosek kierownika lub burmistrza w formie uchwały rady .

ORGANIZACJA
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu
§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu, zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną, prawnie wyodrębnioną jednostką organizacyjną, utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Podstawy prawne i zasady działania określa statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu.
§ 2. 1. Ośrodek jest organizatorem i wykonawcą zadań własnych Gminy, a także zleconych z zakresu pomocy społecznej, które wykonuje poprzez udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej.
2. Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz działania zmierzające do poprawy środowiska życiowego mieszkańców Karpacza przez zwalczanie ubóstwa i patologii społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami .
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jednoosobowo i na podstawie upoważnienia burmistrza wydaje decyzje w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych na terenie miasta Karpacza. Burmistrz na wniosek kierownika może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych.
2. Kierownik jest odpowiedzialny przed Burmistrzem Miasta Karpacza za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań określonych przepisami prawnymi, a także za należyte wykonywanie poleceń służbowych.
3. Kierownik – symbol K podpisuje:
1) decyzje i inne dokumenty normatywne wynikające z jego uprawnień,
2) pisma kierowane do organów nadrzędnych,
3) pisma zastrzeżone do podpisu kierownika odrębnym trybem lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski,
5) odpowiedzi do jednostek nadrzędnych, organizacji społecznych i innych instytucji.
§ 4. W Ośrodku istnieją następujące stanowiska pracy:
1) stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej – symbol SPS
a) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej,
b) ewidencjonowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń pomocy społecznej,
c) opracowanie i analiza bilansu środków i potrzeb pomocy społecznej,
d) organizowanie i zabezpieczenie potrzeb z zakresu świadczeń w naturze,
e) nadzór nad terminowością załatwiania spraw,
f) ) kontrola prawidłowości dokumentów w teczkach podopiecznych ,
g) wprowadzanie danych do systemu informatycznego w sprawie świadczeń rodzinnych,
h) ewidencjonowanie świadczeniobiorców,
2) pracownicy socjalni – rejony opiekuńcze – symbol RO
a) realizowanie oraz kierowanie wykonaniem przez inne osoby zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez:
- ustalenie potrzeb środowiska lokalnego,
- diagnoza rzeczywistych problemów osób i rodzin,
- ustalenie planu pomocy w oparciu o potrzeby osób i rodzin oraz możliwości finansowe Ośrodka,
- pracę socjalną,
- zawieranie kontraktów socjalnych z podopiecznymi,
- udzielanie podstawowych porad w zakresie socjalnym, prawnym i rodzinnym,
- współpracę z innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej,
- kompletowanie dokumentacji i wnioskowanie w sprawie świadczeń i prowadzenie dokumentacji pracownika socjalnego, również elektronicznej,
- wprowadzanie do systemu informatycznego danych dotyczących podopiecznych,
3) stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych – symbol ŚR
- diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego,
- przyjmowanie interesantów i udzielanie im porad oraz informacji o świadczeniach . rodzinnych
- przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych,
- sprawdzanie dokumentacji pod względem formalnym i prawnym,
- ustalanie uprawnień do świadczeń,
- opracowywanie i analiza bilansu potrzeb w zakresie świadczeń rodzinnych,
4) stanowisko administracyjno - kasowe – symbol AK
- zabezpieczenie obsługi kasowej Ośrodka,
- wypłata świadczeń,
- wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem pism i dokumentów
- przygotowanie poczty Ośrodka do ekspedycji,
- ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie kadr pracowników Ośrodka,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- prowadzenie kart świadczeń,
4) stanowisko księgowo- finansowe- symbol F
a) wykonywanie czynności i prac związanych z opracowaniem projektu oraz wykonaniem budżetu,
b) dokonywanie bieżących oraz okresowych analiz i ocen wykonania budżetu,
c) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości budżetu oraz obsługa finansowa Ośrodka,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych,
e) prowadzenie spraw pracowniczych (osobowych i ubezpieczeniowych),

§ 5. 1. Stanowiska pracy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość przygotowanych dokumentów, co stwierdzają podpisem.
2. Korespondencję w sprawach zastrzeżonych do podpisu kierownika Ośrodka pracownicy składają z dokumentacją danej sprawy.
§ 6. 1. Pracownicy Ośrodka wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności ustalonym na piśmie przez bezpośredniego przełożonego.
2. Wszyscy pracownicy Ośrodka niezależnie od zajmowanego stanowiska mają obowiązek wykonywać również inne polecenia służbowe kierownika nieobjęte zakresem obowiązków, jeżeli wymaga tego interes Ośrodka.

§ 7. 1. Zmiany do regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym do zatwierdzenia niniejszego regulaminu.
2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go poprzez Burmistrza Miasta Karpacza.Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu złożyli oświadczenia, (które znajdują się w aktach osobowych) w trybie art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593), z których wynika, iż nie prowadzą działalności gospodarczej.


MAJĄTEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu dysponuje majątkiem trwałym w wysokości 25.863 zł, są to urządzenia i wyposażenie biur.


PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPRTENCJE

W ramach działalności Ośrodka znajdują się zadania zlecone finansowane ze środków z budżetu centralnego przekazywanych przez wojewodę i zadania własne gminy finansowane ze środków gminy, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz zadania realizowane na podstawie szczególnych przepisów np. wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rodzaje świadczeń.

Od 1 maja 2004r prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 tj. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, lub trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia na postawie nowej ustawy o pomocy społecznej:

• Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie sš niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się i wypłaca w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.


• Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


• W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.


• Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

• usługi opiekuńcze
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

• Pomoc w umieszczeniu w domu pomocy społecznej
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

• praca socjalna
Działania polegające na pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu przyjmują wnioski interesantów w godzinach 7.30 –10.00 i 14.00 – 15.30 codziennie prócz wtorków. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Zasady przyznawania pomocy
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terenie RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza :
• na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł
• na osobę w rodzinie - 316,00 zł
Powyższe kwoty podlegają waloryzacji .
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad środowiskowy (rodzinny) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 18 września 2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego(...) ( Dz.U. Nr 114, poz. 1220), bierze pod uwagę indywidualne cechy osoby, sytuację życiową, w tym osobistą, rodzinną i zdrowotną osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia pomocy. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego,
2) decyzji, organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
4) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
5) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
6) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
7) dowodu otrzymania renty lub emerytury,
8) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
9) zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki,
10) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
11) legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne,
12) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
13) oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe,
14) oświadczenia o stanie majątkowym; wzór oświadczenia o stanie majątkowym wg wzoru.
Wzór
...................... dnia...............
(miejscowość)
....................................
(imię i nazwisko)

....................................

....................................
(adres)
ZASTRZEŻONE - po wypełnieniu
Egzemplarz pojedynczy

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM [1]

Ja ..................... ................................... urodzona/y ...................................
( imię i nazwisko) (data i miejscowość)
oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój[2] składają się :

I. Nieruchomości:
- mieszkanie - wielkość (w m2), charakter własności
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- dom (wielkość /w m2/)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- place, działki (powierzchnia w m2)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

_______________________________________
[1] Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
[2] Niepotrzebne skreślić.

ZASTRZEŻONE - po wypełnieniu
Egzemplarz pojedynczy
II. Ruchomości:
- samochody (typ, rocznik, wartość szacunkowa)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- inne (rodzaj, wartość szacunkowa)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
III. Posiadane zasoby:
- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. - wartość nominalna)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
IV. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Oświadczam, że znana jest mi treść art.233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy.

............................
podpis
Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia, że udzielanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie poinformowanie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń wydawane są w formie pisemnej, kierownika MOPS upoważnionego do wydawania decyzji na podstawie Upoważnienia Burmistrza Karpacz nr KR.0113/4/04 z dnia 1 czerwca 2004r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy, a w czasie jego nieobecności przez pracownika sekcji świadczeń, na podstawie Upoważnienia Burmistrza Karpacza KR.0113/3/04 z dnia 17 maja 2004r. .PROWADZONE REJESTRY EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi:
1. Dziennik podawczy korespondencji MOPS
2. Rejestr wniosków o pomoc
3. Ewidencję majątku trwałego i obrotowego
4. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych
5. Rejestry księgowe w postaci syntetycznej i analitycznej
6. Ewidencję księgową podjętych zobowiązań
7. Akta osobowe pracowników MOPS
8. „Teczki socjalne ” zasiłkobiorców zawierające wywiady środowiskowe oraz dokumenty zebrane w czasie ich przeprowadzania
Powyższe zbiory są przechowywane w archiwum zakładowym przez okres zależny od kategorii archiwalnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie PRM z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...)( Dz.U. Nr112, poz.1319 ze zm.)
Informacje zawarte w pozycjach 2,6,7,8 ze względu na przepisy ustaw szczegółowych stanowią informacje chronione, w tym informacje niejawne i udostępniane mogą być wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy zgodnie z art. 3 ustawy dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych. ( Dz.U. Nr 11, poz. 95, ze zm.).
Pozycje 1 i 5 w części zawierającej informacje dotyczące:
• indywidualnej osoby w kontekście udzielanej pomocy społecznej
• wymiaru i zakresu indywidualnej pomocy
Również podlegają wyłączeniu z ogólnej jawności i podlegają udostępnieniu w trybie jak wyżej.
Udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej podlegają jedynie informacje będące publicznymi, ewentualnie odpersonifikowane informacje indywidualne.

Powiadom znajomego