W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gmina Karpacz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gmina Karpacz.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 
  Wyłączenia:
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Karpaczu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są sukcesywnie przeglądane. Dokumenty niedostępne cyfrowo w miarę możliwości będą poprawiane oraz będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty zostały przygotowane poprawnie. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gmina Karpacz.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Anna Sula. Kontakt: kancelaria@karpacz.eu, tel. 757619150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gmina Karpacz odpowiada Anna Sula, kancelaria@karpacz.eu, tel.757619150.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Karpaczu mieści się w pięciu budynkach B, C, D, E, F

W związku z przebudową Urzędu Miejskiego, Budynek A znajdujący się przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 będący główną siedzibą Urzędu został wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia inwestycji. 

1. Budynek B Urzędu Miejskiego w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a, mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich, Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gabinet Burmistrza Karpacza, Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza Gminy. Wejście główne do budynku z poziomu terenu. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi ze stopniem. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przewidziano jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

2. Budynek C przy ul. Konstytucji 3 Maja 25, mieści się w nim Referat Promocji i Rozwoju w ramach którego działa Informacja Turystyczna. Wejście główne do budynku z poziomu chodnika. Obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Parking zlokalizowany jest przy ul. Polskich Olimpijczyków 1, przy Stadionie im. Ireny Szewińskiej. Na parkingu przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek D przy ul. Konstytucji 3 Maja 48b, mieści się w nim kancelaria urzędu, Referat Finansowy oraz dział zamówień publicznych. Wejście do budynku z poziomu terenu. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak parkingu. 

4. Budynek E przy ul. Polskich Olimpijczyków 1, mieści się w nim Referat Organizacyjno – Administracyjny, Sala Ślubów, poza częścią biurowo – administracyjną znajduję się tam siłownia, pomieszczenie rehabilitacyjne oraz sala konferencyjna. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony parkingu bezpośrednio z poziomu terenu oraz drugie wejście od strony boiska i bieżni, które również dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się. Winda wewnątrz budynku zapewnia dostęp na pierwsze piętro. Toalety zlokalizowano na parterze oraz dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Budynek F przy ul. Obrońców Pokoju 2C mieści się w nim Referat Inwestycji i Gospodarki  Komunalnej , Referat Gospodarki Nieruchomościami i Przestrzennej oraz Stanowisko ds. Rady Miejskiej. W budynku znajdują się dwa wejścia. Do wejścia głównego od frontu prowadzą schody, drugie wejście z poziomu terenu znajduje się za budynkiem. Po wejściu do budynku od frontu, wewnątrz znajduje się domofon który umożliwia kontakt z pracownikami Urzędu, obsługa odbywa się w specjalnie przygotowanym gabinecie znajdującym się na parterze. Brak dostępnej toalety. Na parkingu brak przewidzianych miejsc dla niepełnosprawnych. 

W Kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz Urzędzie Stanu Cywilnego istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej wzmacniającej sygnały dźwiękowe dla osób słabosłyszących. W budynkach Urzędu Miejskiego brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Pan Przemysław Kurek. Kontakt: kancelaria@karpacz.eu, tel. 75 76 19 150.

Zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017 poz. 1824) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłaszać nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy. 
Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

 • poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu,
 • ePuapu: /qa70hiw89b/SkrytkaESP,
 • e-Urzędu: eurzad.karpacz.eu
 • faksu na nr 75 761 92 24,
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 75 761 91 50,
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego

Powiadom znajomego