W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Nadanie Tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Karpacz''

Tryb nadawania ,,Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz'' określa Dział VIII Statutu Gminy Karpacz (Uchwała Rady Miejskiej Karpacza nr LVI/510/18 z dnia 26.09.2018 r).

§ 109. 1. Tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury, sportu. 
2. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy nadawany jest przez Radę.
§ 110. 1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Karpacz może być nadany obywatelom polskim. 
2. Tytuł: "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.
§ 111. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Karpacz mogą występować:
1) Przewodniczący;
2) Burmistrz;
3) stałe komisje Rady Miejskiej Karpacza;
4) organizacje społeczne, polityczne, wyznaniowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy Karpacz;
5) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze.
§ 112. 1. Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" powinien mieć formę pisemną i zawierać:
1) dane kandydata - imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania;
2) uzasadnienie wniosku - charakterystyka kandydata, szczegółowy
i konkretny opis zasług;
3) dane wnioskodawcy - imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę
i adres podmiotu;
4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku, podpis wnioskodawcy;
5) pisemną zgodę kandydata na wszczęcie procedury nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Karpacz oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.
2. W przypadku, o którym mowa w § 111 pkt 5, do wniosku należy dołączyć listę zawierającą:
1) imiona i nazwiska wnioskodawców;
2) adres zamieszkania;
3) własnoręczne podpisy;
4) imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby do występowania w imieniu grupy mieszkańców.
3. Na każdej stronie listy, o której mowa w ust. 2, należy umieścić nazwę listy oraz imię i nazwisko osoby nominowanej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody przez osoby podpisane na liście do przetwarzanie ich danych osobowych w związku z procedurą nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Karpacz".
4. Wnioski o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" przedkładane są Przewodniczącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 7. 5.
5.Przewodniczący dokonuje formalnej oceny prawidłowości złożonych wniosków oraz informuje wnioskodawców o ewentualnych uchybieniach wymagających poprawy lub uzupełnienia.
6. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości informacje o trybie składania wniosków o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu.
7. W sytuacjach szczególnych, tj. za męstwo i odwagę, dopuszcza się składanie wniosków w każdym czasie.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do Statutu.
§ 113. 1. Rada powołuje doraźną komisję ds. Honorowego Obywatelstwa Gminy Karpacz w celu rozpatrzenia złożonych wniosków. 
2. Pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, o której mowa w ust. 1, wnioski kierowane są do Komisji celem zapoznania radnych z kandydatami do tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Karpacz" oraz wniesienia ewentualnych uwag.
3. Pozytywnie zaopiniowany wniosek przez większość stałych komisji Rady upoważnia Przewodniczącego do umieszczenia stosownego projektu uchwały Rady w porządku obrad sesji.
4. Rada podejmuje uchwałę do 30 czerwca danego roku.
5. Tytuł wręcza się podczas uroczystej sesji Rady lub w czasie ważnych uroczystości. 

Załączniki

Powiadom znajomego