W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Karpaczu


ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

tel. 75 761 91 50
fax 75 761 92 24
e-mail: kancelaria@karpacz.eu

Gmina Karpacz

 

NIP: 6110107759
REGON: 230821552
TERYT: 0206011
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.)

JAK PRZEKSZTAŁCIĆ UŻYTKOWANIE WIECZYSTE WE WŁASNOŚĆ?

1) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło z mocy prawa w dniu 1 stycznia 2019 r. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo nie muszą podejmować żadnych działań

2) Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Nieruchomości te muszą spełniać dodatkowe wymagania m. in.:

a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,

b) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie (w szczególności budynków usługowych),

c) w przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy lub budynku jest cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przekształcenie nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU

1) Urząd Miejski wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia. Zaświadczenia wydawane i doręczane są bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Urząd na wydanie zaświadczeń ma 12 miesięcy tj. do końca 2019 r.

2) Osoby, które nie chcą czekać na zaświadczenie mogą złożyć w urzędzie wniosek o jego wydanie wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. W takim przypadku zaświadczenie zostanie wydane w terminie:

- 30 dni od dnia złożenia wniosku – jeżeli jest to uzasadnione potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal lub potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu;

- 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku – w pozostałych przypadkach.

3) Zaświadczenia są dodatkowo przesyłane do Sądu, który na ich podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu i roszczenie Gminy o opłatę przekształceniową oraz do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE

1) Dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste w niezmienionej wysokości zastąpiona zostanie opłatą przekształceniową.

2) Opłata przekształceniowa płatna będzie przez 20 lat licząc od 2019 r.

3) Opłata przekształceniowa jest płatna do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty za rok 2019, którą należy wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

4) Opłaty przekształceniowe można także uiścić jednorazowo w całości za cały okres pozostały do spłaty (jest to tzw. opłata jednorazowa).

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY JEDNORAZOWEJ

1) Pisemną informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

2) Informację o wysokości opłaty jednorazowej uzyskuje się w terminie 14 dni po pisemnym zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

2) Wraz ze zgłoszeniem można złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty. Bonifikata zostanie uwzględniona w informacji o wysokości opłaty jednorazowej.

BONIFIKATY

1) W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata w wysokości:

  • 70% (do dnia 25.03.2019 r.), 80% (od dnia 26.03.2019 r.) - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 60 % - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku,
  • 50 % - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku,
  • 40 % - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku,
  • 30 % - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku,
  • 20 % - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku roku,

2) Warunkiem udzielenia bonifikaty jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty oraz brak zaległości wobec Gminy Karpacz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, podatków i innych należności

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU

Szczegółowych informacji w sprawie udziela:

podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Anna Glazer-Obłoczyńska, tel. 75 76 18 611

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001716Załączniki

Powiadom znajomego