Informujemy, że od 1 września 2020 r. wprowadzone zostaną nowe zasady wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
WAŻNE ZMIANY:

• nowego systemu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie ilości zużytej wody:
a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b) dla nieruchomości, w których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzona jest działalność hotelarska (rozumiana jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych);
• obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości;
• dodatkowa frakcja odpadów – popiół;
• obowiązek złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim do 30 września 2020 r.

Stawka do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 zł za 1m³ zużytej wody. Dane do złożenia deklaracji w 2020 r. można obliczyć na podstawie faktur z roku 2019 r. lub z informacji o ilości zużytej wody w roku 2019, którą otrzymali Państwo od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Średniomiesięczne zużycie wody za rok 2019 należy obliczyć dzieląc ilość zużytej wody przez ilość miesięcy faktycznego zamieszkiwania.

ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁAT:

• w przypadku posiadania i zadeklarowania kompostownika – opłata pomniejszona zostanie o 1 zł za każdy m³ zużytej wody. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od nieruchomości, na której zadeklarowany zostanie kompostownik, nie będą odbierane bioodpady;
• w wysokości 25 % stawki podstawowej dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
• w wysokości 25 % stawki podstawowej dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
• w wysokości 25 % stawki podstawowej dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

Wyłączenie z gminnego systemu gospodarki odpadami, dotyczą nieruchomości niezamieszkałych:

a) prowadzących działalność gastronomiczną (w tym restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – samodzielne nieruchomości),
b) prowadzących działalność szpitalną,
c) świadczących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w tym przychodnie),
d) będących domkami letniskowymi oraz innymi nieruchomościami wykorzystywanymi na cele  rekreacyjno – wypoczynkowe,
e) mających powierzchnię użytkową większą niż 80.000 m²,
f) znajdujących się na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego,
Podmioty te zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Pozostałe nieruchomości (niewymienione powyżej), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest pozostała działalność gospodarcza, mogą przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podmiotów tej kategorii stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki za pojemnik. Minimalna pojemność oraz ilość pojemników jaką należy zadeklarować jest obliczana na podstawie normatywów określonych w §10 ust. 1 uchwały nr XX/218/2020 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.

Przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnej zgody właściciela nieruchomości. Wzór oświadczenia dla podmiotów niezamieszkałych chcących przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami znajduje się na stronie internetowej www.karpacz.pl/odpady .
W przypadku nieprzystąpienia do systemu, podmioty zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz przedłożenia umowy do tutejszego Urzędu.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, telefonicznie pod numerami: 75 76 19 722,75 76 19 418 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: odpady@karpacz.eu


Deklaracje można złożyć poprzez E-URZĄD (wymagany profil zaufany)

Deklaracje do pobrania:

WAŻNE!!! Przed wypełnianiem formularza, należy go najpierw zapisać na dysku komputera. Przed wysłaniem należy  sprawdzić czy w formularzu są zapisane dane!

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy
DO-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie
DO-4 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy i nie są świadczone usługi hotelarskie

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, Referatu Wymiaru i Kontroli Podatkowej, pok. nr 4, tel. 75 76 19 722, w godzinach urzędowania.Deklaracje w formie papierowej pobrać można również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 

Zachęcamy do składania deklaracji poprzez GMINNY SYSTEM KOMUNIKACJI ONLINE


Aktualne podstawy prawne
Harmonogram odbioru odpadów