Sesja Rady Miejskiej Karpacza
odbyta w dniu 23 stycznia 2018 r.
w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu
Sesja rozpoczęła się o godz. 9:30 a zakończyła się o godz. 11:55

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.

Głosowanie (druk 1).

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
5. Projekt uchwały nr 34 18 w sprawie wyboru delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Nysa".

Głosowanie (druk 2).

Uchwała Nr V/31/19

6. Projekt uchwały nr 35 18 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. konsultacji sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza.

Głosowanie (druk 3).

Uchwała Nr V/32/19

7. Projekt uchwały nr 36 18: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karpacz.

Głosowanie wniosku do projektu uchwały (druk 4).

Głosowanie (druk 5).

Uchwała Nr V/33/19

8. Projekt uchwały nr 37 18 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z parkingów publicznych niedozorowanych na terenie Gminy Karpacz.

Głosowanie  (druk 6).

Uchwała Nr V/34/19

9. Projekt uchwały nr 38 18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Karpacza na 2019 rok.

Głosowanie (druk 7).

Uchwała Nr V/35/19

10. Projekt uchwały nr 39 19 w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu w Karpaczu.

Głosowanie (druk nr 8).

Uchwała Nr V/36/19

11. Projekt uchwały nr 40 19 w sprawie nadania nazwy stadionowi lekkoatletycznemu w Karpaczu.

Głosowanie (druk 9).

Uchwała Nr V/37/19

12. Projekt uchwały nr 41 19 w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Głosowanie (druk 10).

Uchwała Nr V/38/19

13.Projekt uchwały nr 42 19 w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Głosowanie (druk 11).

Uchwała Nr V/39/19

14.Projekt uchwały nr 43 19 w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Głosowanie (druk 12).

Uchwała Nr V/40/19

15.Projekt uchwały nr 44 19 w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Głosowanie (druk 13).

Uchwała Nr V/41/19

16. Projekt uchwały nr 45 19 w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Głosowanie (druk 14).

Uchwała Nr V/42/19

17. Projekt uchwały nr 46 19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów za dany rok.

Głosowanie (druk 15).

Uchwała Nr V/43/19

18. Projekt uchwały nr 47 19: zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu

Głosowanie (druk 16).

Uchwała Nr V/44/19

19. Projekt uchwały nr 48 19 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza

Głosowanie wniosku do projektu uchwały (druk 17).

Głosowanie (druk 18).

Uchwała Nr V/45/19

Głosowanie wniosku o przerwę w obradach (druk 19).

20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad