Nazwa wniosku lub formularza

Opis
usługi lub informacje

Formularz
PDF

ePUAP

Podatki i opłaty

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy   do pobrania  
DO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy   do pobrania  
DO-3 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a świadczone są usługi hotelarskie   do pobrania  
DO-4 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy i nie są świadczone usługi hotelarskie   do pobrania  
Deklaracja na podatek od środków transportowych   do pobrania  
Wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste / przekształcenie   do pobrania  
Deklaracja o wysokości dochodów ( dotyczy wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego )   do pobrania  
Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej   do pobrania  
Oświadczenie o stanie majątkowym   do pobrania  
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
IR-1 - Informacja o gruntach należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pogrania  
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał Po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
DL-1 deklaracja na podatek leśny należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZDL-1 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZDL-2 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
IL-1-informacja o lasach należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIL-1 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIL-2 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  
ZIL-3 załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia informacji  lub korekty powstał po 30.06.2019r.  do pobrania  

Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych - jednorazowe na okres do 2 dni do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową do pobrania do pobrania  
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim do pobrania do pobrania  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   do pobrania  
Założenie i obsługa działalności gospodarczej (CEIDG)     CEIDG
Wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - wykaz kierowców     do pobrania

Gospodarka przestrzenna

Ustalanie numerów porządkowych budynków istniejących, w trakcie budowy, prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi do pobrania    
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do pobrania    
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   do pobrania  
Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)   do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ogródka gastronomicznego – tarasu)   do pobrania  
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   do pobrania  
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności   do pobrania  
Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   do pobrania  
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  do pobrania do pobrania  
Wniosek na ustawienie ogródka gastronomicznego-tarasu w pasie drogi   do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienia reklamy w pasie drogowym   do pobrania  

Gospodarka komunalna

Wniosek o wycinka drzew i/lub krzewów do pobrania do pobrania  
Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do pobrania do pobrania  

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Karpacz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

do pobrania do pobrania  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Karpacz w zakresie: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych, o prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części do pobrania  do pobrania  
Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa   do pobrania  

Sprawy obywatelskie / wybory

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców     przejdź
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź

Pozostałe sprawy

Wniosek o przyznanie prawa do najmu lokalu   do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej   do pobrania  
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem zgłoszenia zmiany danych   do pobrania  
Wniosek / wydanie zezwolenia na wjazd pojazdu nienormatywnego   do pobrania