Nazwa wniosku lub formularza

Opis
usługi

Formularz
PDF

ePUAP

Podatki i opłaty

DO-1  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy   do pobrania  
DO-2  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   do pobrania  
IN  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   do pobrania  
IL  Informacja o lasach   do pobrania  
IR  Informacja o gruntach   do pobrania  
DN  Deklaracja na podatek od nieruchomości   do pobrania  
DL  Deklaracja na podatek leśny   do pobrania  
DR  Deklaracja na podatek rolny   do pobrania  
Deklaracja na podatek od środków transportowych   do pobrania  
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego   do pobrania  
Deklaracja o wysokości dochodów ( dotyczy wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego )   do pobrania  
Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej   do pobrania  
Oświadczenie o stanie majątkowym   do pobrania  
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny   do pobrania  
IR-1 - Informacja o gruntach   do pobrania  
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości   do pobrania  
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   do pogrania  
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników   do pobrania  
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników   do pobrania  

Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych - jednorazowe na okres do 2 dni do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do pobrania do pobrania  
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową do pobrania do pobrania  
Oświadczenie o niekaralności (dotyczy wydania licencji lub zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową)   do pobrania  
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim do pobrania do pobrania  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   do pobrania  
Założenie i obsługa działalności gospodarczej (CEIDG)     CEIDG

Gospodarka przestrzenna

Ustalanie numerów porządkowych budynków istniejących, w trakcie budowy, prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi do pobrania    
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do pobrania    
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karpacza do pobrania    
Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)   do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ogródka gastronomicznego – tarasu)   do pobrania  
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   pobierz  
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   pobierz  
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo włosności   pobierz  
Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   pobierz  
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   pobierz  

Gospodarka komunalna

Wniosek o wycinka drzew i/lub krzewów do pobrania do pobrania  
Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia do pobrania do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do pobrania do pobrania  

Sprawy obywatelskie / wybory

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców     przejdź
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź

Pozostałe sprawy

Wniosek o przyznanie prawa do najmu lokalu   do pobrania  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej   do pobrania  
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem zgłoszenia zmiany danych   do pobrania