Nazwa wniosku lub formularza

Opis
usługi

Formularz
PDF

ePUAP

Podatki i opłaty

DO-1  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy   pobierz  
DO-2  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne   pobierz  
IN  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   pobierz  
IL  Informacja o lasach   pobierz  
IR  Informacja o gruntach   pobierz  
DN  Deklaracja na podatek od nieruchomości   pobierz  
DL  Deklaracja na podatek leśny   pobierz  
DR  Deklaracja na podatek rolny   pobierz  
Deklaracja na podatek od środków transportowych   pobierz  
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego   pobierz  
Deklaracja o wysokości dochodów ( dotyczy wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego )   pobierz  
Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej   pobierz  
Oświadczenie o stanie majątkowym   pobierz  
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny   do pobrania  
IR-1 - Informacja o gruntach   do pobrania  
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości   do pobrania  
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych   do pogrania  
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników   do pobrania  
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu   do pobrania  
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania   do pobrania  
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników   do pobrania  

Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych - jednorazowe na okres do 2 dni pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych pobierz pobierz  
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową pobierz pobierz  
Oświadczenie o niekaralności (dotyczy wydania licencji lub zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową)   pobierz  
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmian we wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim pobierz pobierz  
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   pobierz  
Założenie i obsługa działalności gospodarczej (CEIDG)     CEIDG

Gospodarka przestrzenna

Ustalanie numerów porządkowych budynków istniejących, w trakcie budowy, prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi pobierz    
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz    
Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karpacza pobierz    
Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ogródka gastronomicznego – tarasu)   pobierz  
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   pobierz  
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   pobierz  
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo włosności   pobierz  
Wniosek o sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego   pobierz  
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   pobierz  

Gospodarka komunalna

Wniosek o wycinka drzew i/lub krzewów pobierz pobierz  
Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji deszczowej pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pobierz pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pobierz pobierz  

Sprawy obywatelskie / wybory

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców     przejdź
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców     przejdź
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź

Pozostałe sprawy

Wniosek o przyznanie prawa do najmu lokalu   pobierz  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej   pobierz  
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem zgłoszenia zmiany danych   pobierz