INFORMACJA STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jeleniogórskim w 2020 r.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w niżej wymienionych trzech punktach, według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 122), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Punkt l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów, wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, czynny w poniedziałek – piątek, od godz.12. do godz.16.

Pomocy prawnej udzielają w miesiącach

Dzień

I, III , V, VII, IX, XI

II, IV, VI, VIII, X, XII

poniedziałek

adw. Gracjana Andrejczuk

r.pr. Ewelina Babisz-Trefon

wtorek

adw. Łukasz Klempouz

r.pr. Sebastian Moczydłowski

środa

adw. Bartosz Uroda

r.pr. Bożena Kozak-Sroka

czwartek

adw. Kamil Ochenkowski

r.pr. Tomasz Tyrowicz

piątek1

adw. Ewa Jaśkiewicz 1

r.pr. Dagmara Mazur

1 w każdy czwarty roboczy piątek miesiąca istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji 

Punkty II i III obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Fundację w Służbie Wsi (www.fundacja.wroclaw.pl), wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę tych punktów, w sześciu miejscowościach:

Punkt II

Punkt III

Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

poniedziałek      11.00 – 15.00 Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,

wtorek 11.00 – 15.00

Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

środa 11.00 – 15.00

Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

czwartek 11.00 – 15.00

Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15

piątek2        10.00 – 14.00

Stara Kamienica, Urząd Gminy,

poniedziałek 11.00 – 15.00

Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

wtorek3 9.00 – 13.00 Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,

środa 11.00 – 15.00

Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

czwartek 11.00 – 15.00 Stara Kamienica, Urząd Gminy,

piątek 11.00 – 15.00

Pomocy prawnej udzielają,: r.pr. Tomasz Gregier w Janowicach Wielkich, adw. Marcin Friedrich w Karpaczu, adw. Gracjana Andrejczuk w Mysłakowicach , adw. Piotr Nachmann w Jeleniej Górze i Szklarskiej Porębie, r.pr. Krzysztof Warzyński w Starej Kamienicy,

* w każdy ostatni roboczy piątek2 miesiąca oraz ostatni roboczy wtorek3 miesiąca istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji – r. pr. Eliza Polachowska, r. pr. Renata Białczak, r.pr. Joanna Mackiewicz

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby  fizycznej,  zwanej  dalej  „osobą  uprawnioną”,  o  obowiązującym  stanie  prawnym  oraz  przysługujących  jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub,

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy  na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

S T A R O S T A
Krzysztof Wiśniewski


Załączniki: