Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska Karpacza, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, nr telefon 75 76 19 648, adres email: rada.miejska@karpacz.eu

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w związku z art. 18-20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  - podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  - podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Państwa dane będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z przypisaną im kategorią archiwalną.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo do:
  - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  - przenoszenia danych, w przypadku określonym w art. 20 Rozporządzenia;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 5. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie Państwa danych do momentu cofnięcia zgody dokonywane jest zgodnie z prawem, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Radę Miejską Karpacza. Przy czym podanie danych jest:
  - obowiązkowe w ramach rozpoznania petycji/wniosku/innych postępowań w zakresie działalności Rady Miejskiej, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa 
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 9. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.