Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352 z późn. zm.) - dalej „Ustawa”

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego,niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mail, ePUAP).

Wniosek można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@karpacz.eu

2) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP

3) pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy):

1) wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej;

  • tajemnicę przedsiębiorcy;
  • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, oraz które zostały wytworzone przez Urząd Miejski w Karpaczu (UM), jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez UM;
  • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż UM.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www.bip.karpacz.pl obejmują:

1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od UM;

2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

UM może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy        z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas UM w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

UM nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.bip.karpacz.pl.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. UM może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. UM może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od UM ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi UM o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia UM przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Karpacza, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Burmistrza Karpacza o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Karpacza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.